Projekt Málaš 2018

Európa pre občanov

Projekt “Stronger and More Unified Union – Maláš 2018” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerstvá miest” 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 298 občanov, z ktorých 140 pochádzalo z obce Maláš (Slovensko), 15 z mesta Gavignano (Taliansko), 55 z obce Notincs (Maďarsko), 15 z neziskovej organizácie Guľôčka (Slovensko), 18 z mesta Racibórz (Poľsko), 10 zo vzdelávacej inštitúcie Lipka (Česká republika), 45 z neziskovej organizácie Botorka, Balan (Rumunsko).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Maláš, Slovenská republika od 29/06/2018 do 01/07/2018

 

Stručný opis:

 

Dňa 29.06.2018 sa konalo oficiálne otvorenie podujatia, na ktorom bol predstavený program podujatia, jeho význam a ciele, história spolupráce. Zástupcovia partnerov vysvetlili dôležitosť spolupráce, partnerstva miest s cieľom podporiť myšlienku prepojenia členských a pridružených krajín EÚ. Účastníci podujatia získali základné informácie o priebehu projektu, typoch aktivít. V podvečerných hodinách sa konala diskusia na tému „Moje začiatky v cudzej krajine“, spojená s prezentáciou skúseností ľudí žijúcich v zahraničí s integráciou, prekonávaním jazykovej a kultúrnej bariéry, predsudkov a strachu. Účastníci zamerali pozornosť na možnosti zvýšenia solidarity, súdržnosti a boja proti xenofóbii. Vo večerných hodinách sa konal kultúrny večer zameraný na spoznávanie tradícií a zvykov ľudí žijúcich v EÚ.

 

Dňa 30.06.2018 sa v ranných hodinách konalo formálne stretnutie zástupcov partnerov – diskusia o možnostiach spolupráce pri rozširovaní tém súvisiacich so životom mladých ľudí a väčšej účasti občanov na spoločenskom živote, ako aj o podpore života v spoločnej, zjednotenej Európe, zdieľanie skúseností s pozitívnym aspektom byť súčasťou EÚ. V dopoludňajších hodinách prebiehala prezentácia úspešných projektov podporovaných z grantov EÚ, ktoré výrazne prispeli k zmene životného prostredia a verejného života, partneri projektu predstavili úspešné projekty a ich vplyv na kvalitu života obyvateľov obce. Zástupca vzdelávacej inštitúcie Lipka predstavil možnosti financovania projektov na miestny rozvoj z fondov EÚ (granty, fondy, partnerstvo). V popoludňajších hodinách sa konal workshop  na tému „Dobrovoľníctvo”, kde boli odprezentované možnosti aktívnej formy dobrovoľníctva na miestnej úrovni, rozvoj komunity, diskusia o pozitívnych aspektoch dobrovoľníctva, príležitostiach zapojiť sa do dobrovoľníctva na miestnej a európskej úrovni – Prezentácia novovytvoreného „Európskeho zboru solidarity”. Pre najmenších bola pripravená séria aktivít zameraná na získanie základných informácií o krajinách EÚ, ich kultúre, zvykoch – prezentácia rozmanitosti Európskej únie. V podvečerných hodinách sa konala diskusia zameraná na zlepšenie porozumenia EÚ, zvýšenie dôvery v EÚ ako inštitúcie,  zníženie euroskepticizmu a eurofóbie z dôvodu nedostatku informácií a poznatkov, vytvorenie si vlastného kritického pohľadu na EÚ, jej súčasný stav a budúce smerovanie. V rámci kultúrnych podujatí bola pre účastníkov pripravená prezentácia ručne vyrábaných tradičných výrobkov (kováči, čipkári, hrnčiari), súťaž vo varení, premietanie krátkych filmov o integrácií menšín v jednotlivých krajinách EÚ.

 

Dňa 01.07.2018 účastníci stretnutia prostredníctvom informačných aktivít zamerali pozornosť na získanie informácií o nástrojoch aktívnej účasti na politikách EÚ (predstavenie European Citizens Initiative, Debating Europe, Citizens Dialogue), získali prehľad ako aktívne využívať existujúce nástroje, pomocou ktorých môžu ovplyvňovať smerovanie EÚ, ako sa môžu zapojiť a aktívne sa podieľať na riešení problémov na európskej úrovni a podieľať na živote v rámci EÚ.

Počas celého podujatia prebiehal prieskum zameraný na zistenie postojov účastníkov, akú by chceli  EÚ v budúcnosti v otázkach sebestačnosti, bezpečnosti, kultúrnej rozmanitosti, občianstva a spoločnej meny. Výsledky prieskumu boli odprezentované na Záverečnej konferencii, kde boli účastníkom oznámené dosiahnuté výsledky podujatia, súlad s prioritami EÚ a vplyv na život zúčastnených občanov.

 

DO POBRANIA