Nasze przedszkole

O nas…

Przedszkole nr 10 w Raciborzu jest placówką prowadzoną przez Urząd Miasta Racibórz. Zlokalizowane jest w centrum miasta, otoczone ogrodem przedszkolnym. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Ogólnie 150 dzieci, w 6 oddziałach.  Jesteśmy do dyspozycji od godziny 6.00 do godziny 17.00. Oferujemy smaczne posiłki dla naszych dzieci: śniadanko, obiadek i podwieczorek. Nasze przedszkole posiada 6 sal do zajęć oraz dwie leżakownie dla dzieci młodszych. Sale wyposażone są w atrakcyjne, bezpieczne zabawki. Na terenie placówki mamy duży plac zabaw wyposażony w nowoczesny, bezpieczny sprzęt ogrodowy. Staramy się, aby dzieci w ciągu całego roku przedszkolnego korzystały z zabawy na świeżym powietrzu. 

Przedszkole nr 10
Adres: ul.Ogrodowa 31
47-400 Racibórz
Telefon: 32 415 28 15
e-mail

Przedszkole nasze jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawianowych na osiąganie sukcesów.  
Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
W przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.  Dodatkowo w ramach pomocy psychologiczno-pedagogiznej prowadzone są zajecia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii dla dzieci sześcioletnich. Panuje u nas miła, ciepła atmosfera.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Najważniejsze jednak jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Rozwijamy u dzieci zainteresowania kulturalne, artystyczne. Organizujemy Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, Ogólnoprzedszkolny Przegląd Wierszy pod hasłem: „Wszystko to Polska, Ojczyzna nasza”, Międzygrupowy Konkurs Ekologiczny, Spartakiadę Dziesiąteczki dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Prowadzimy ciągłą współpracę z Muzeum Raciborskim, Szkołą Muzyczną, Szkołami Podstawowymi nr 4, 13, 15, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną dla dzieci, Domem Pomocy Społecznej, Centrum Osób Niepełnosprawnych „Caritas”, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

Nasze motto: 

„Dajmy dzieciom słońce
aby łez nie było
dajmy dzieciom serce 
dajmy dzieciom miłość”

 

Koncepcja pracy

Nasze przedszkole wspomaga rozwój i wczesną edukacje dzieci od 2,5 do 6-ciu lat. W swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci, zwracamy uwage na ich indywidualne możliwości. Zadania którym się kierujemy to:
1. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych każdego dziecka na miarę jego możliwości.
2. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zdobywania wiedzy, która będzie towarzyszyła dziecku przez całe życie.
3. Kształtowanie nawyku dociekliwości w badaniu otaczającego świata.
4. Przekazywanie fundamentalnych treści, które są niezbędne do rozumienia świata w którym dziecko żyje.
5. Uruchamianie mechanizów koniecznych w przyszłości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Zapewniamy dziecku rozwój w całym bogactwie jego osobowości, w różnorodnych formach ekspresji i zaangażowania. Stwarzamy warunki do odkrywania i nabywania podstaw wiedzy o świecie, dostarczamy przeżyć estetycznych, artystycznych, dążymy do rozwijania ich wyobrażni i kreatywności przez:

  • odnajdywanie swojego miejsca wspólnocie rówieśniczej, 
  • budowanie systemu wartości, 
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie, 
  • poznawanie, rozumienie siebie i świata.

 

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Nr 10 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Nr 10.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-14

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Ferenc – Czerner, email: p10raciborz@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 28 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Przedszkola Nr 10 w Raciborzu prowadzi ogólnodostępne wejście główne przez drzwi zewnętrzne, nieautomatyczne. Do wejścia oprócz schodów nie prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osoby dorosłej, stojącej za pomocą którego można wezwać pracownika obsługi, aby otworzył drzwi lub udzielił informacji. Od strony ogrodu przedszkolnego znajduje się wyjście ewakuacyjne z drzwiami nieautomatycznymi, bez podjazdu.

 

Z holu głównego można dostać się do wszystkich niezbędnych pomieszczeń. Na parterze są to:

– sekretariat,

– gabinet dyrektora,

– gabinet intendenta,

– pokój socjalny,

– pomieszczenia kuchni,

– dwie sale dla dzieci,

– łazienka dla personelu,

– łazienka dla dzieci,

– wejście do piwnicy.

 

Z parteru prowadzą schody do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze:

– cztery sale dla dzieci,

– pomieszczenie na windę towarową

oraz znajdująca się na półpiętrze łazienka dla dzieci.

 

Na drugie piętro prowadzą schody do pomieszczeń:

– jedna sala dziecięca,

– sala zajęć dodatkowych i wczesnego wspomagania,

– archiwum,

– strych przedszkola.

error: Zawartość chroniona prawem.