Nasze przedszkole

O nas…

Przedszkole nr 10 w Raciborzu jest placówką prowadzoną przez Urząd Miasta Racibórz. Zlokalizowane jest w centrum miasta, otoczone ogrodem przedszkolnym. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Ogólnie 150 dzieci, w 6 oddziałach.  Jesteśmy do dyspozycji od godziny 6.00 do godziny 17.00. Oferujemy smaczne posiłki dla naszych dzieci: śniadanko, obiadek i podwieczorek. Nasze przedszkole posiada 6 sal do zajęć oraz dwie leżakownie dla dzieci młodszych. Sale wyposażone są w atrakcyjne, bezpieczne zabawki. Na terenie placówki mamy duży plac zabaw wyposażony w nowoczesny, bezpieczny sprzęt ogrodowy. Staramy się, aby dzieci w ciągu całego roku przedszkolnego korzystały z zabawy na świeżym powietrzu. 

Przedszkole nr 10
Adres: ul.Ogrodowa 31
47-400 Racibórz
Telefon: 32 415 28 15
e-mail

Przedszkole nasze jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawianowych na osiąganie sukcesów.  
Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
W przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.  Dodatkowo w ramach pomocy psychologiczno-pedagogiznej prowadzone są zajecia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii dla dzieci sześcioletnich. Panuje u nas miła, ciepła atmosfera.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Najważniejsze jednak jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Rozwijamy u dzieci zainteresowania kulturalne, artystyczne. Organizujemy Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, Ogólnoprzedszkolny Przegląd Wierszy pod hasłem: „Wszystko to Polska, Ojczyzna nasza”, Międzygrupowy Konkurs Ekologiczny, Spartakiadę Dziesiąteczki dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Prowadzimy ciągłą współpracę z Muzeum Raciborskim, Szkołą Muzyczną, Szkołami Podstawowymi nr 4, 13, 15, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną dla dzieci, Domem Pomocy Społecznej, Centrum Osób Niepełnosprawnych „Caritas”, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

Nasze motto: 

„Dajmy dzieciom słońce
aby łez nie było
dajmy dzieciom serce 
dajmy dzieciom miłość”

 

Koncepcja pracy

Nasze przedszkole wspomaga rozwój i wczesną edukacje dzieci od 2,5 do 6-ciu lat. W swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci, zwracamy uwage na ich indywidualne możliwości. Zadania którym się kierujemy to:
1. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych każdego dziecka na miarę jego możliwości.
2. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zdobywania wiedzy, która będzie towarzyszyła dziecku przez całe życie.
3. Kształtowanie nawyku dociekliwości w badaniu otaczającego świata.
4. Przekazywanie fundamentalnych treści, które są niezbędne do rozumienia świata w którym dziecko żyje.
5. Uruchamianie mechanizów koniecznych w przyszłości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Zapewniamy dziecku rozwój w całym bogactwie jego osobowości, w różnorodnych formach ekspresji i zaangażowania. Stwarzamy warunki do odkrywania i nabywania podstaw wiedzy o świecie, dostarczamy przeżyć estetycznych, artystycznych, dążymy do rozwijania ich wyobrażni i kreatywności przez:

  • odnajdywanie swojego miejsca wspólnocie rówieśniczej, 
  • budowanie systemu wartości, 
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie, 
  • poznawanie, rozumienie siebie i świata.