Instrukcja dla oferentów

Nr postępowania: P10.01.2019                            Racibórz, dnia 04  listopad 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości  poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający:

Przedszkole nr. 10 w Raciborzu, ul. Ogrodowa 31, 47-400 Racibórz.

NIP 639-17-91-108,    Regon  271507915

Tel. 32 415 28 15    fax 32 415 28 15

e-mail: p10racibirz@op.pl

www.p10.asad.kylos.pl

ogłasza postępowanie na: „Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr. 10 w Raciborzu.

 1. Przedmiotem zamówienia jest montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr. 10 w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

    Wykonanie  placu zabaw obejmującego m.in.:

 • roboty budowlane związane z przygotowaniem podłoża i nawierzchni bezpiecznej,
 • dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia.

CPV 45400000-7 Roboty budowlane.

Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy – dodatek Nr 3 do instrukcji dla Oferentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera – załącznik nr. 2 do Instrukcji dla Oferentów.

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do 31. 12. 2019 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 2. a) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

b). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
 2. a) cena            –  100 %
 3.  Oferty należy składać w Przedszkolu nr. 10, ul. Ogrodowa 31, 47-400 Racibórz sekretariat Przedszkola nr. 10.

     Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2019 r. o godzinie 10:00

     Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2019 r. o godzinie 10:30 w Przedszkolu nr. 10, ul. Ogrodowa 31, 47-400 Racibórz.

    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 7.. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

    Pani Dorota Ferenc-Czerner –  Dyrektor Przedszkola, tel.32 415 28 15

     e-mail: p10raciborz@op.pl, w godz. 800 – 1500.

 1. Pozostałe informacje:
 • Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.
 • Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

                                                                                              Dorota Ferenc-Czerner

                                                                                              Dyrektor Przedszkola

Instrukcja dla oferentów

error: Zawartość chroniona prawem.